Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw zabytków nieruchomych i ruchomych
 • Delegatura Wałbrzych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  50-524 Wrocław
  ul. Władysława Łokietka 11

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wałbrzych
 • 58-300 Wałbrzych
  ul. Zamkowa 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dot. wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich oraz innych działań w zabytkach
 • sporządza zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także zakres zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku
 • przeprowadza kontrole stanu zachowania, sposobu użytkowania oraz sposobu wykonywania prac budowlanych i konserwatorskich zabytków nieruchomych
 • opiniuje kosztorysy budowlane i programy prac przedstawiane w celu uzyskania dotacji budżetowych
 • przygotowuje zalecenia i decyzje nakazujące wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku oraz prowadzi egzekucję wykonania nakazowego obowiązku w celu zapobiegania zagrożeniom utraty zabytku
 • sporządza i aktualizuje wykazy zabytków w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie , stres, zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na komputerze , bariery architektoniczne w budynku brak windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie historyk sztuki,ochrona zabytków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętności redakcyjne i rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Microsoft Offce , programu kancelaryjnego e-dok

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Władysława Łokietka 11
  50-243 WrocławInne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie na w/w stanowisku 1802,63 + wysługa lat (lata pracy potwierdzone świadectwami pracy)