Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw zabytków nieruchomych
 • Delegatura Legnica

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Władysława Łokietka 11
  50-243 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Legnica
 • Legnica
  ul. Zamkowa2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje decyzje administracyjne dot. wykonywania prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych w zabytkowych założeniach zieleni
 • uczestniczy w odbiorach prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych w celu poprawności ich wykonania
 • przeprowadza kontrole stanu zachowania,sposobu użytkowania oraz wykonywania prac konserwatorskich i porządkowych w zabytkowych założeniach zieleni
 • sporządza zalecenia konserwatorskie, określające sposób korzystania z założeń zieleni, ich zabezpieczenia
 • przygotowuje decyzje administracyjne dotyczące przeniesienia własności zabytkowych założeń zieleni stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • przygotowuje decyzje nakazujące wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych
 • uczestniczy w opracowaniu wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowuje zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia-zgłoszenia o nielegalnej wycince drzew i kradzieży drewna

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe, stres, zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, brak windy w budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, historia sztuki, ochrona zabytków, architekt krajobrazu, architekt o specjalności lub studiach podyplomowych w zakresie ochrony zabytków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • stosowanie prawa w praktyce
  • działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętności redakcyjne i rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Microsoft Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Władysława Łokietka 11
  50-243 Wrocław
  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie na w/w stanowisku- 1311,69 + wysługa lat(lata pracy potwierdzone świadectwami pracy)
  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.