Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Zwycięstwa 26B
  15-969 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji z wydawaniem pozwoleń na przemieszczanie trzody chlewnej
 • sporządzanie raportów (dziennych, tygodniowych, dwutygodniowych oraz miesięcznych) i zestawień z wykonywanych czynności
 • pobieranie i przesyłanie prób do badań od świń oraz wszystkich odstrzelonych i padłych dzików, bieżąca analiza wyników badań
 • prowadzenie okresowych przeglądów gospodarstw wraz z kontrolą stanu zdrowotnego świń oraz kontrola bioasekuracji w tych gospodarstwach
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • pobieranie i przesyłanie prób do badań w celu realizacji programów badań monitoringowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie)
  – stres związany z przeprowadzeniem kontroli

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy z monitorem komputerowym
  – bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • obsługa komputera
  • prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectw pracy, ukończonych szkoleń)
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Zwycięstwa 26B
  15-959 Białystok

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Inne informacje można uzyskać pod nr. tel. (085) 6516746 w. 108