Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chodzież
 • Chodzież

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt oraz higieną materiału biologicznego,
 • wykonywanie kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • kontrole cross-compliance,
 • prowadzenie dokumentacji i rejestrów,
 • prowadzenie bieżącej sprawozdawczości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.
  Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie.
  Kontakt ze zwierzętami.
  Praca w biurze przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych,
  • biegła znajomość obsługi komputera (program: word, excel),
  • prawo jazdy.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy oraz ukończonych kursów, szkoleń

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież

Inne informacje:

  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji.
  Oferty odrzucone oraz oferty kandydatów niewyłonionych, w przypadku ich nie odebrania w ciągu miesiąca, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 67 28 29 688.