Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw HIGIENY ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZWIERZĘCEGO POCHODZENIA
 • ZESPOLE D/S HIGIENY ŚR. SPOŻ. ZWIERZĘCEGO POCHODZNIA

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Letnia 17
  06-400 Ciechanów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ciechanów
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór san. wet. nad warunkami pozyskiwania, transportu i przetwórstwa mleka, produkcją artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierzat oraz przepisów dod. warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich .
 • Kontrolola gospodarstw produkujących mleko.
 • Kontrola stanu san. zakładów i przebiegu produkcji.
 • Nadzór i kontrola przestrzegania warunków san.wet. prowadzenie badań, monitoring pozostałości.
 • Nadzór nad obrotem i eksportem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Nadzór w zakresie epizootycznego zabezpieczenia zakładów.
 • Nadzór nad przedtrzeganiem i egzekwowanie przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt dot. sposobu przewozu i transportu zwierząt oraz postępowanie ze zwierzętami przed i w trakcie uboju.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -Praca od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8oo do 16oo.
  – Praca w siedzibie urzędu i poza
  urzędem.
  – Praca w ternie wyjazdy samochodem
  służbowym.
  – Kontakt ze zwierzętami.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy:
  komputer fax, kserokopiarka, skaner, drukarka


  Inne
  doży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii w obszarze związanym z weterynarią.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomośc przepisów krajowych i unijnych z zakresu weterynarii,
  • znajomośc KPA i zasad Funkcjonowania Inspeklcji Weterynaryjnej,
  • prawo Jazdy Kat. B,
  • umiejętnośc pracy w zespole, umiejętnośc działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
 • znajomośc języka obcego,
 • samodzielnośc i inicjatywa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
  ul. Letnia 17
  06-400 Ciechanów
Inne informacje:

  Dodatkowe informacje udzielana są pod nr 23-672-28-56.
  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data stempla pocztowego/,
  – wysłane dokumenty muszą byś opatrzone własnoręcznym podpisem,
  – kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie niezakwalifikowani nie będą powiadamiani ani telefonicznie ani pisemnie.
  – nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  -niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3-ch miesięcy.