Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w Zespole ds.zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
  42-200 Częstochowa, ul. Tkacka 3/5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Częstochowa
 • teren powiatu częstochowskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • opracowanie dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt,
 • tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego oraz jaj wylęgowych,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad indentyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES,Vetlink).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w biurze Powiatowego -Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie,
  – praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów- samochód służbowy,
  – kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,
  – urządzenia pomiarowe i specjalistyczne,
  – praca w biurze – komputer z drukarką , skaner, telefon,
  – siedziba inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak wind, drzwi do pomieszczeń standardowe, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • posiadanie prawa jazdy kat.B oraz umiejętność przemieszczania się samochodem w terenie,
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
  • umiejętność obsługi komputera oraz programów komputerowych – Pakiet Office

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Tkacka 3/5
  42-200 Częstochowa

Inne informacje: