Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
  42-200 Częstochowa, ul. Tkacka 3/5


Miejsce wykonywania pracy:

 • Częstochowa
 • Częstochowa i teren powiatu częstochowskiego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 j.t. z p.zm),
 • wykonywanie czynności z zakresu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625 ze zm.),
 • wykonywanie czynności z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 nr 111 poz. 724 ze zm.), w tym w szczególności:
 • prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • prowadzenie spraw związanych z dobrostanem i ochrona zwierząt oraz higieną materiału biologicznego,
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną,
 • prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES,Vetlink).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Częstochowie,
  – praca w terenie.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów- samochód służbowy,
  – kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,
  – urządzenia pomiarowe i specjalistyczne,
  – praca w biurze – komputer z drukarką , skaner, telefon,
  – siedziba inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak wind, drzwi do pomieszczeń standardowe, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa jazdy kat.B oraz umiejętność przemieszczania się samochodem w terenie,
  • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
  • umiejętność obsługi komputera oraz programów komputerowych – Pakiet Office

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
  Tkacka 3/5
  42-200 CzęstochowaInne informacje: