Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds bezpieczeństwa żywności
 • zespół ds bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie ul. Kiszkowska 8 62-200 Gniezno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gniezno


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących , wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
 • nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności
 • pobieranie prób do badań
 • kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego
 • kontrola badania zwierząt w rzeźni oraz dobrostanu zwierząt w rzeźni
 • opiniowanie w zakresie właściwości stanowiska projektów aktów prawnych opracowanych przez inne instytucje
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli , tworzenie baz danych , przygotowywanie dokumentacji w celu zatwierdzenia lub zarejestrowania nowych podmiotów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego . Praca wykonywana w pozycji przemiennej 8 godz dziennie na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz – delegacje w celu kontroli podmiotów. Samodzielne kierowanie samochodem. Praca lekka mały wydatek energetyczny.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe i elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko znajduje się na I piętrze budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie ( ul. Kiszkowska 8). Na piętro prowadzą schody.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej lub stażu w weterynarii w zakresie wyznaczeń l
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa jazdy
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość przepisów postepowania weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz prawa żywnościwego
  • umiejętność w pracy w zespole, komunikatywnosć, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętności redakcyjne , obsługa programów MS Office

wymagania dodatkowe

 • specjalizacja z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • szkolenie z zasad wdrażnia i funkcjonowania systemu HACCP
 • znajomość języka obcego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia świadectw pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie zaświadczeń potwierdzające dodatkowe kwalifikacje – specjalizacja, kursy, szkolenia

Termin składania dokumentów:

  17-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie
  Kiszkowska 8
  62-200 GnieznoInne informacje:


  Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie ( nie będą rozpatrywane ) decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonie lub e-mailem o jego terminie. Po zakończeniu naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną zniszczone.