Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
  ul. Wolności 11
  19-500 Gołdap

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gołdap

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem badań monitoringowych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz podejmowanie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej w celu wykluczenia lub wykrycia i zwalczania choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu z urzędu
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad produkcją, konserwacją, obróbką, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego, punktami kopulacyjnymi, wylęgiem drobiu w celu zapewnienia bezpieczeństwa materiału biologicznego
 • wykonywanie czynności związanych z kontrolą nad zwierzętami przeznaczonymi do handlu oraz wymaganiami dotyczącymi punktów skupu i miejsc gromadzenia zwierząt oraz zakładów, wystawianie świadectw zdrowia zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym i z krajami trzecimi
 • pobieranie prób w celach diagnostycznych przewidzianych urzędowo badań w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z zakresu higieny materiału biologicznego
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz z zakresu higieny materiału biologicznego
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem i kontrolą oraz rejestrem podmiotów prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt, obrót zwierzętami, miejsc kwarantanny, miejsc odpoczynku i przeładunku zwierząt, miejsc gromadzenia zwierząt, podmiotów zajmujących się chowem lub hodowlą zwierząt akwakultury, utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • prowadzenia dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań w celu przedłożenia jednostce nadrzędnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  – wykonywanie zadań pod presją czasu
  – praca w terenie – obszar powiatu gołdapskiego
  – możliwe nietypowe godziny pracy (wysyłki zwierząt, zwalczanie chorób, interwencje)
  – krajowe wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych
  – praca w terenie – kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym
  – lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze
  – brak windyi podjazdu, toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • czynna prawo jazdy kategorii B
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wolności 11
  19-500 Gołdap

  z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko inspektora weterynaryjnego”

Inne informacje:

  Dane kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap.

  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 615 4926.

  Osoba do kontaktu: Stanisław Karkosiński.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.