Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych
 • w Zespole ds.zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul.11 Listopada 22
  17-200 Hajnówka

Miejsce wykonywania pracy:

 • Hajnówka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji z wydawaniem pozwoleń na przemieszczanie trzody chlewnej,
 • sporządzanie raportów i zestawień z wykonywanych czynności,
 • pobieranie i przesyłanie prób do badań odświń oraz wszystkich odstrzelonych i padłych dzików, bieżąca analiza wyników badań,
 • prowadzenie okresowych przeglądów gospodarstw wraz z kontrolą stanu zdrowotnego świń oraz kontrola bioasekuracji w tych gospodarstwach,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,
 • pobieranie i przesyłanie prób do badań w celu realizacji programów badań monitoringowych
 • wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu(kontrole wykonywane w terenie):chlewnie,obory,stajnie,pastwiska,kurniki,chłodnie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy z monitorem komputerowym,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • obsługa komputera,
  • prawo jazdy kat.B
  • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania administarcyjnego,

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  28-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  11 Listopada 22
  17-200 Hajnówka


Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Inne informacje można uzyskać pod nr.tel.(85) 682 25 96