Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie
  ul. Ceglana 60/1
  22-500 Hrubieszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Hrubieszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • sprawowanie nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pozyskiwanymi w zakładach uboju, rozbioru i przetwórstwie,
 • prowadzenie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
  • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  • praca w terenie (prowadzenie samochodu służbowego),
  • kontakt ze zwierzętami,
  • narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku piętrowym, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  • praca administracyjno – biurowa,
  • pomieszczenia higieniczno- sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  • wymuszona pozycja ciała,
  • sztuczne i naturalne oświetlenie, klimatyzator,
  • stres związany szybkim tempem pracy i dużą jej ilością.

  Inne
  • użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, niszczarka, telefon, fax, skaner • duży dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,
  • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
  • prawo jazdy kat. B,
  • zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
  • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego ,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Ceglana 60/1
  22-500 Hrubieszów

Inne informacje:

  • oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie;
  • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  • data rozpoczęcia pracy: 01.08.2015,
  • za datę wpływy przyjmuje się datę złożenia dokumentów w urzędzie lub datę stempla pocztowego, oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane,
  • niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
  • dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
  • kandydaci zakwalifikowania zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminach poszczególnych etapów naboru,
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 084 696 28 38
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.