Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz do spraw kontroli IRZ
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jędrzejowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
  ul. Głowackiego 16
  28-300 Jędrzejów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jędrzejów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych w tym chorób odzwierzęcych
 • nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych , likwidacja chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji, rejestrów i sprawozdawczości
 • nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjna w siedzibie inspektoratu,
  – czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych,
  – wyjazdy służbowe ( kontrole, szkolenia, narady)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia pomiarowe do kontroli środowiska produkcji,
  – pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość obsługi komputera
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn)
  • znajomość aktualnych, krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • numer telefonu do kontaktu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
 • ewentualne kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Głowackiego 16/-
  28-300 Jędrzejów

Inne informacje:

  Oferty niespełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jędrzejowie. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów zostaną powiadomieni telefonicznie.