Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Warszawska 63 b
  62-800 Kalisz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kalisz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapobieganie i zwalczanie chorób zwierzęcych objętych obowiązkiem rejestracji i zwalczania za wyjątkiem choroby Aujeszkyego
 • szacowanie zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • organizowanie próbkobrania w ramach monitoringu chorób zakaźnych zwierząt, prowadzenie kontroli nad punktami kopulacyjnymi, inseminacyjnymi oraz obrotem i wykorzystaniem materiału biologicznego, obsługa systemów informatycznych i baz danych: Serpiw, Traces, PA
 • prowadzenie kontroli, organizowanie i nadzór nad monitoringiem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie kontroli nad programem zwalczania wścieklizny, prowadzenie kontroli wykonania zleconych prac przez lekarzy wolno praktykujących , kontrola sektora akwakultury
 • prowadzenie kontroli dokumentacji lekarzy wyznaczonych z przeprowadzonych obserwacji zwierząt p/wściekliźnie
 • prowadzenie kontroli dobrostanu zwierząt w hodowli i skupie, prowadzenie kontroli nad obrotem, handlem i eksportem zwierząt , wydawanie urzędowych świadectw zdrowia
 • organizowanie i nadzór prowadzonego odkażania w ogniskach chorób zakaźnych oraz prowadzenie kontroli wstępnej w zakresie sprawozdań dotyczących chorób zakaźnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
  – praca w siedzibie urzędu i poza urzędem
  – wyjazdy służbowe
  – szkolenia

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały do pracy: materiały biurowe, komputer, urządzenia pomiarowe
  – brak wind i podjazdów
  – brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu leakrza weterynarii
  • znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kategorii B
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
  • dyspozycyjność
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy
 • kopie ukończonych kursów i szkoleń
 • kopia dowodu osobistego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warszawska 63 b
  62-800 Kalisz

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania aplikacji zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 757 26 59. Kandydatka zakwalifikowana/Kandydat zakwalifikowany zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.