Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds. higieny żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  ul. Topolowa 5
  72-400 Kamień Pomorski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kamień Pomorski


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt i IRZ
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie realizowanych zadań
 • prowadzenie sprawozdawczości
 • wykonywanie czynności przewidzianych przepisami weterynaryjnymi

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie – na obszarze powiatu
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • występowanie uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy – hałas, zmienne warunki mikroklimatyczne, narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia pomiarowe, bariery architektoniczne – biuro na II piętrze brak windy, możliwość poruszania się po budynku brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, nie dostosowane toalety dla niepełnosprawnych  Inne
  częsta praca w terenie-praca w dużym zawilgoceniu, hałasie, kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, jazda samochodem do celów służbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw ukończonych kursów i szkoleń

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Topolowa 5
  72-400 Kamień PomorskiInne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.