Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Topolowa 5
  72-400 Kamień Pomorski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kamień Pomorski


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 j.t. z p.zm) oraz Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźych zwierzat z dnia 11 marca 2004 z późn. zm.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – na obszarze powiatu kamieńskiego


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • występowanie uciążliwych i niebezpiecznych warunków pracy-hałas, zmienne warunki mikroklimatyczne, narzędzia i materiały pracy-komputer, urządzenia pomiarowe, bariery architektoniczne-biuro na II piętrze brak windy, możliwość poruszania się po budynku brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, nie dostosowane toalety dla niepełnosprawnych


  Inne
  częsta praca w terenie, kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, jazda samochodem do celów służbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejetność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Topolowa 5
  72-400 Kamień Pomorski

Inne informacje:

  kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania, poinformujemy telefonicznie.