Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • w zespole do spraw pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Bogumiła 65
  62-600 Koło

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koło

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Raportowanie wyników urzędowych kontroli pasz.
 • Sporządzanie i aktualizacja rejestru zakładów oraz podmiotów objętych nadzorem w zakresie pasz.
 • Organizowanie pobierania próbek i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań mikrobiologicznych pasz i surowców paszowych.
 • Sprawowanie kontroli nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem oraz wykorzystywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz oraz sporządzanie raportów z wyników urzędowej kontroli pasz.
 • Kontrola gospodarstw indywidualnych, wytwarzających i stosujących pasze.
 • Kontrola obrotu paszami.
 • Przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach w ramach systemu RASFF

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Inspektoratu
  – praca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
  – praca w zespole
  – praca w terenie (prowadzenie kontroli podmiotów)
  – wyjazdy służbowe
  – wyjazdy szkoleniowe
  – brak wysiłku fizycznego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
  – brak wind i podjazdów
  – brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia pomiarowe

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • dobra znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point) oraz programów pocztowych
  • znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Bogumiła 65
  62-600 KOŁO

Inne informacje:


  W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ciągu 3. miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-63) 272-24-20 w godz. od 7:00 do 15:00.