Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  26-200 Końskie
  ul. Kielecka 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Końskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,
 • badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
  – praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze),
  – praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),
  – kontakt ze zwierzętami,
  – narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne,
  – warunki atmosferyczne,
  – stres związany z bezpośrednim kontaktem z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – brak podjazdów i windy,
  – toaleta nie dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych,
  • znajomość KPA i zasad funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
  • zdolność do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kielecka 5
  26-200 Końskie
  e-mail: konskie.piw@wetgiw.gov.plInne informacje:

  Data rozpoczęcia pracy: 01.07.2015 r. Za datę wpływu dokumentu przyjmuje się datę złożenia dokumentów w Urzędzie lub datę stempla pocztowego. Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41)372-31-85.