Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • w zespole ds. bezpieczeństwa żywności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie
  ul. Połczyńska 68
  75-816 Koszalin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • kontrola środków spożywczych przeznaczonych do wwozu i wywozu,
 • nadzór nad monitorowaniem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań z zakresu wykonywanych prac.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie jak i w terenie poza siedzibą urzędu – obszar powiatu koszalińskiego.
  Możliwe nietypowe godziny pracy (np. wysyłki zwierząt, zwalczanie chorób, dyżury, interwencje).
  Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy
  przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu do celów służbowych.
  Mikroklimat zimny – kontrola w chłodniach składującej żywność pochodzenia zwierzęcego.
  Obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objętych nadzorem. Pobieranie prób do badań laboratoryjnych.
  Długotrwała praca przy komputerze.
  Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość prawa weterynaryjnego,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie
  Połczyńska 68
  75-816 Koszalin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3-miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 513 160 724; 94 342 37 25.