Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku
  ul. Rzeczycka 10
  23-200 Kraśnik

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraśnik

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w zakładach produkujacych żywność pochodzenia zwierzecego
 • przeprowadzanie monitoringów krajowych oraz bieżących w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem żywności
 • nadzór nad przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informatycznych
 • sporządzanie statystyk i sprawozdań z zakresu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00;
  praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym do podmiotów nadzorowanych, kontakt ze zwierzętami gospodarskimi);
  przeprowadzanie kontroli zakładów;
  praca przy komputerze;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy; narzędzia pracy – komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka; występują bariery architektoniczne: budynek piętrowy, brak podjazdu do budynku, brak windy, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (tylko dla lekarzy weterynarii)
  • znajomość przepisów weterynaryjnych
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • biegła znajomość obsługi komputera
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów weterynaryjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia ukończonych kursów i szkoleń
 • kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie prawa wykonywania zawodu

Termin składania dokumentów:

  12-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Rzeczycka 10
  23-200 Kraśnik

Inne informacje:

  Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione o terminie wstępnej rozmowy.
  Oferty niezakwalifikowanych osób zostaną komisyjnie zniszczone.