Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • w Zespole ds. Pasz i Utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie,
  ul. Piłsudskiego 60A,
  22-300 Krasnystaw

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krasnystaw

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów będących w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz,
 • prowadzenie spraw nadzoru i kontroli nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem i spalaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
 • przygototwywanie pism urzędowych i projektów decyzji oraz sporządzanie sprawozdań i raportów,
 • obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00,
  -praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym),
  -praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -narzędzia pracy – komputer, drukarka, skaner, telefon,
  -siedziba urzędu mieści się na parterze, brak przystosowań dla osób niepełnosprawnych, parking przy budynku,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu,
  • posiadanie prawa jazdy kat.B z umiejętnością posługiwania się samochodem,
  • umiejętność obsługi komputera z pakietem MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Piłsudskiego 60A
  22-300 Krasnystaw

Inne informacje:

  kandydatów spełniających wymagania formalne poinformujemy telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania.