Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  99-300 Kutno
  ul. Józefów 22Miejsce wykonywania pracy:

 • KutnoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem prawa dotyczącego higienyśrodków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • współpraca w zakresie prowadzenia badań zwierząt z prywatnie praktykującymi lekarzami weterynarii
 • prowadzenie postępowania administarcyjnego oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • sporządzanie i przestrzeganie rocznych planów działalnosci z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzecego,
 • prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami sanitarnymi w podmiotach zajmujacych się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz badanie jakości tej żywności,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej zajmowanego stanowiska
 • prowadzenie kontroli podmiotów objętych nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIW-et

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu poza siedzibą i w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu – kontrola gospodarstw i zakładów nadzorowanych przez inspekcje weterynaryjną, wyjazdy służbowe i szkoleniowe. Możliwa praca również w soboty w związku z odprawami eksportu w zakładzie PINI Polonia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Komputer

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
  • zdolność do analitycznego myślenia
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego spośród języków urzędowych UE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
 • kopie świadectw pracy
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Józefów 22
  99-300 Kutno

Inne informacje:

  tel. 24 253 35 49