Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  99-300 Kutno
  ul. Józefów 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kutno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszaczania zwierząt
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierzątr
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących i stosujących pasze
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami
 • prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
 • pobieranie prób pasz do badań monitoringowych wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów sektora ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
  praca w siedzibie jak i poza siedzibą inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym, prowadzenie kontroli podmiotów)
  kontakt ze zwierzętami
  stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Komputer, urządzenia pomiarowe, sprzęt biurowy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne, rolnicze lub zootechniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia ujęte w zakresie zadań
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów
 • kopie świadectw pracy
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  08-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Józefów 22
  99-300 KutnoInne informacje:

  tel. 24 253 35 49