Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

 • Powiatowy Inspektor Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  21-400 Łuków
  ul warszawska 16

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łuków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola dobrostanu zwierząt,
 • nadzór nad zdrowiem zwierząt w podmiotach nadzorowanych(pszczoły, hodowla ryb),
 • monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie rejestru padłego bydła i monitorowanie badań w kierunku BSE.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
  Kontakt z klientem zewnętrznym.
  Wyjazdy terenowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze.
  Narzędzia i materiały pracy:komputer,kserokopiarka,fax,niszczarka,skaner.Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.W budynku nie występują uciążliwe,szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze związanym ze zdrowiem zwierząt i ochroną zwierząt
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • biegłość w obsłudze komputera,
  • posiadanie prawa jazdy kat.B,
  • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt.

wymagania dodatkowe

 • samodzielność,rzetelność,dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarzxa weterynarii

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warszawska 16
  21-400 Łuków


Inne informacje:

  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
  wymagane oświadczenia,życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  -kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie,nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani ani telefonicznie,ani pisemnie,
  -nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
  -dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierające dane adresata oraz dopisek”oferta na Inspektora Weterynaryjnego d/s zdrowia i ochrony zwierząt”,
  -dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 7982613.