Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

 • Powiatowy Inspektor Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  21-400 Łuków
  ul.Warszawska 16

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łuków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad paszami(wytwarzanie,obrót,stosowanie w żywieniu zwierząt),
 • nadzór nad utylizacją produktów pochodzenia zwierzęcego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa,
  -wyjazdy w teren celem przeprowadzenia kontroli nadzorowanych podmiotów,
  -pobieranie prób do badań(pasz ,wody).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca w budynku biurowym inspektoratu wyposażonym w materiały i urządzenia biurowe,
  -praca z komputerem,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zadaniami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość prawa dotyczącego higieny,obrotu i wytwarzania pasz i spraw związanych z utylizacją lub przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,Office,
  • posiadanie prawa jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,staranność,rzetelność,obowiązkowość,
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warszawska 16
  21-400 Łuków


Inne informacje:

  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
  ,-wymagane oświadczenia,życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  -kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnegozostaną powiadomienitelefonicznie,nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani ani telefonicznie,ani pisemnie,
  -nie odsyłamy nadesłanych dokumentów,
  -dokumenty należy sładać w zaklejonej kopercie zawierające daneadresata oraz dopisek”oferta na Inspektora Weterynaryjnego d/spasz i utylizacji”,
  -dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.25 7982613.
  -w składanej ofercie proszę powołać się na nr ogłoszenia.