Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
  ul. Zakaszewskiego 2
  66-300 Międzyrzecz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Międzyrzecz
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
  ul. Zakaszewskiego 2
  – teren powiatu międzyrzeckiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad podmiotami produkującymi, przechowującymi lub wprowadzającymi do obrotu materiał biologiczny,
 • nadzór nad przestrzeganiem praw zwierząt domowych,
 • nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie transportu zwierząt,
 • nadzór nad fermami drobiu oraz podmiotami sektora akwakultury.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30,
  – praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu – teren powiatu międzyrzeckiego,
  – kontrole prowadzone na obszarze powiatu,
  – prowadzenie pojazdu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, budynek biurowy nie spełniający wymogów dotyczących podjazdów i toalet dla osób niepełnosprawnych,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe i urządzenia biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii- kserokopia pisma lub oświadczenie,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Egzekucyjnego
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji,
 • umiejetność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
  Zakaszewskiego 2
  66-300 Międzyrzecz

Inne informacje:


  Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem” nabór na stanowisko Inspektora weterynaryjnego.”