Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw wymogów wzajemnej zgodności i IRZ

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  06-500 Mława. ul.1 Maja 6
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mława
 • 06-500 Mława. ul.1 Maja 6
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • wykonyuwanie kontroli z zakresu kontroli wymogów wzajemnej zgodności w wytypowanych siedzibach stad na terenie powiatu mławskiego zgodnie z harmonogramem kontroli
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzeta gospodarskie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • prace w siedzibie i poza siedzibą

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer
  Inne
  prawo jazdy kat.B

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii lub wyższe rolnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Plac 1-go Maja 6
  06-500 Mława

Inne informacje: