Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mragowie
  ul. Rynkowa 1C
  11-700 Mrągowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mrągowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami,
 • nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
 • nadzór nad podmiotami zajmującymi się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w Inspektoracie oraz w terenie,
  – wyjazdy służbowe,
  – praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku 2-piętrowym, brak wind.
  Narzędzia pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat.B,
  • doświadczenie w pracy w administarcji publicznej, w tym w Inspekcji Weterynaryjnej

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy.
 • kopia dokumenyu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Rynkowa 1 c
  11-700 Mrągowo

Inne informacje:

  – dodatkowe informacje telefonicznie pod nr tel. 89/ 742 62 26,
  – dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Inspektoratu w zamkniętej kopercie,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
  – osoby niezakwalifikowane nie będą powiadamiane,
  – nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
  – niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i życiorys muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.