Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie
  46-300 Olesno, ul. Kossaka 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olesno
 • teren powiatu oleskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustaw o: produktach pochodzenia zwierzęcego, handlu, ochronie zwierząt oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, a takze prawa Unii Europejskiej w tym zakresie;
 • organizacja i nadzorowanie badań zwierząt rzeźnych i mięsa, w tym również zwierząt łownych;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przy produkcji, składowaniu i obrocie środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych na rynek przez zakłady;
 • sprawowanie nadzoru nad handlem środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego;
 • pobieranie próbek do badań urzędowych;
 • sprawowanie nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego wytwarzanymi w zakładach uboju, rozbioru i przetwórstwa;
 • obsługa programu baza SPIWET, TRACES – wprowadzanie, przesyłanie danych oraz dokonywanie bieżących zmian;
 • podejmowanie działań, zbieranie i przekazywanie informacji w zakresie systemu RASSF.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w urzędzie: od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:30 – 15:30;
  – praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym);
  – możliwe nietypowe godziny pracy (np. interwencje);
  – krajowe wyjazdy służbowe;
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
  – wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych;
  – praca w terenie (kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym);
  – lokalizacja stanowiska pracy na I piętrze;
  – brak windy i podjazdu, toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
  • czynne prawo jazdy kat. B;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • znajomość przepisów z zakresu produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony zwierząt, dobrostanu zwierząt, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  28-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kossaka 5/-
  46-300 Olesno

Inne informacje:

  Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci proszeni są o podanie w aplikacjach nr. telefonu kontaktowego. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 34/358-26-18.