Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • w zespole ds. pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  64-920 Piła
  ul.Siemiradzkiego 18

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o paszach oraz przepisów o ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego a w szczególności: ustalanie ogólnych kierunków działania w zakresie:
 • a) kontroli warunków wytwarzania, obrotu, handlu i stosowania pasz,
 • b) nadzoru nad wymogami organizacyjno-technicznymi przy wytwarzaniu i obrocie paszami oraz prawidłowości ich oznakowania,
 • c) nadzoru nad procedurami kontroli przedsiębiorstw prowadzących obrót paszami,
 • d) zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • 2. Prowadzenia monitorowania jakości mikrobiologicznej oraz zawartości substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach
 • 3. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania pasz;
 • 4.Konrtrola gospodarstw prowadzących produkcję pierwotną w zakresie wytwarzania i stosowania pasz.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w Inspektoracie oraz w terenie,
  – wyjazdy służbowe,
  – praca przy komputerze,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu mieści się na parterze w budynku piętrowym .
  Narzędzia pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarzy weterynarii) ,
  • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi inspekcji weterynaryjnej ,
  • posiadanie prawa jazdy ,
  • umiejętność obsługi komputera .

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE ,
 • ogólna znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych w szczególności z zakresu higieny pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • rzetelność, wnikliwość, staranność, obowiązkowość, dokładność ,
 • komunikatywność, kultura pracy i kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Siemiradzkiego 18
  64-920 Piła

Inne informacje: