Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw higieny żywności pochodzenia zwierzęcego
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rawiczu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kopernika 8
  63-900 Rawicz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rawicz
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kopernika 4A
  63-900 Rawicz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad warunkami weterynaryjnymi pozyskiwania, przetwarzania i wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badania jakości zdrowotnej tej żywności,
 • nadzór nad pozyskiwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie badań monitoringowych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • obsługa programów komputerowych SPIWet, Celab, PANDA,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu kontroli nad pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem żywności pochodzenia zwierzęcego i jakości zdrowotnej tej żywności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • zdolność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kopie świadectwa pracy,
 • kopie świadectw ukończenia kursów i szkoleń.

Termin składania dokumentów:

  09-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kopernika 4A
  63-900 Rawicz


Inne informacje:

  Oferty prosimy składać do godziny 10:00