Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ryoinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Nowy Rynek 15
  87-500 Rypin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rypin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dochodzeń epizootycznych
 • opracowanie dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego oraz jaj wylęgowych
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad indentyfikacji i rejestracji zwierząt oraz pomieszczeń zwierząt
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dobrostanu zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz na obszarze powiatu rypińskiego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca w terenie-dojazd samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami, praca w biurze przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi programów komputerowych
  • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  NOWY RYNEK 15
  87-500 RYPIN

Inne informacje: