Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia zwierząt
 • w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
  ul. Zawadzkiego 19
  16-500 Sejny

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sejny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem pozwoleń na przemieszczanie zwierząt,
 • pobieranie i przesyłanie do badań prób od zwierząt, bieżąca analiza wyników badań ,
 • prowadzenie przeglądów gospodarstw wraz z kontrolą stanu zdrowotnego świń oraz kontrola bioasekuracji w tych gospodarstwach,
 • wydawanie świadectw zdrowia zwierząt, zaświadczeń,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami,
 • prowadzenie samochodu służbowego
 • udział w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu,
  praca w gospodarstwach rolnych,
  stres związany z przeprowadzeniem kontroli

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca z komputerem
  kontakt ze zwierzętami
  siedziba urzędu na piętrze, brak wind i podjazdów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
  • prawo jazdy kat. B,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Zawadzkiego 19
  16-500 Sejny

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 87 5162511