Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. 11 Listopada 49
  17-300 Siemiatycze
  woj. podlaskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siemiatycze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt,
 • Prowadzenie dochodzeń epizootycznych, pobieranie prób do badań diagnostycznych,
 • Sporządzanie dokumentacji z postępowania w przypadkach podejrzeń i stwierdzenia chorób zakaźnych,
 • Sporządzanie zest. statystycznych dot. chorób zakaźnych w zakresie wścieklizny, choroby Aujeszky’ego, pomoru klasycznego świń i dzików, pryszczycy, choroby pęcherzykowej i afrykańskiego pomoru świń,
 • Przygotowywanie planu prowadzenia badań kontrolnych w zakresie choroby Aujeszky’ego, czuwanie nad jego realizacją oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • Przygotowywanie planu realizacji badań kontrolnych w zakresie pomoru klasycznego świń i dzików, choroby pęcherzykowej świń, pryszczycy, afrykańskiego pomoru świń, pozyskiwania odstrzelonych lisów oraz czuwanie nad jego realizacją i prowadzenie dokumentacji,
 • Zbieranie co miesięcznych informacji z działań lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych w imieniu PLW oraz prowadzących zakłady lecznicze na terenie pow. siemiatyckiego
 • Obsługa programu PANDA

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie: urzędy, placówki i gospodarstwa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -kontakt z materiałem biologicznym
  -stosowanie narzędzi pracy: komputer, telefon/fax, ksero, niszczarka dokumentów, środki przeznaczone do zwalczania chorób zakaźnych, środki pracy biurowej, praca z narażeniem na urazy ze strony zwierząt, przemieszczanie się środkami komunikacji, prawdopodobieństwo zarażenia się zakaźnymi chorobami odzwierzęcymi. Korzystanie z samochodu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakiet MS Office
 • kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność rozwiązywania problemów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • ewentualne kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  11 Listopada 49
  17-300 Siemiatycze


Inne informacje:

  O terminowości ofert decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o formie postępowania kwalifikacyjnego.
  Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  Osoby niespełniające wymogów formalnych oraz przesłane po terminie dokumenty nie będą brane pod uwagę.