Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sieradzu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w dziele ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Warneńczyka 1
  98-200 Sieradz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sieradz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (wraz z rozporządzeniami) oraz rozporządzeń UE
 • realizacja zadań wynikających z urzędowych programów zwalczania i/lub monitorowania występowania u zwierząt innych chorób zakaźnych
 • planowanie oraz przeprowadzanie kontroli podmiotów podlegających nadzorowi oraz prowadzenie czynności administracyjnych
 • wprowadzanie i aktualizacja danych do systemów informatycznych baz danych
 • znajomość obsługi komputera w tym programów pakietu Microsoft Office

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w urzędzie
  Kontrole terenowe


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem i urządzeniami biurowymi
  Kontrole w terenie


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dyplom specjalisty z zakresu Epizootiologii i administracji weterynaryjnej
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kategorii B
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych
  • umiejetność biegłej obsługi komputera, pakietu Office
  • bardzo znajomość przepisów prawa weterynaryjnego
  • bardzo znajomość prawa administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • odpornośc na stres
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • komunikatywność i umiejetność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętnośc szybkiego uczenia sie
 • Zaświadczenie o ukończeniu Służby przygotowawczej w Słuzbie Cywilnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zaświadczenia oraz dyplomy ukończonych kursów oraz szkoleń

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warneńczyka 1
  98-200 Sieradz

Inne informacje:

  tel. 43 822 30 04, 43 822 56 62