Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Ks. S. Wyszyńskiego 7
  66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Strzelce Krajeńskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w organizowaniu i nadzorze w zakresie monitorowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wyznaczonym zakresie
 • współudział w organizowaniu i nadzorze zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego
 • współudział w prowadzeniu dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiazków , w tym planów i harmonogramów działań oraz sprawozdawczości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie: obszar powiatu strzelecko-drezdeneckiego;
  konieczność podjęcia działań po wyznaczonych godzinach pracy lub w dni wolne od pracy, w przypadku ogłoszenia stanu podwyższonego zagrożenia wybuchem choroby zakaźnej zwierząt;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stosowane narzędzia pracy: komputer, fax, ksero, niszczarka dokumentów, środki pracy biurowej, sprzęt i środki weterynaryjne, korzystanie z samochodu i środków komunikacji publicznej.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • niekaralność za przewinienia zawodowe
  • znajomość prawodawstwa weterynaryjnego

wymagania dodatkowe

 • znajomość programów komputerowych: word, exel, zchzz, traces, acces
 • prawo jazdy kat B
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

  31-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wyszyńskiego 7
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  z dopiskiem „oferta pracy w służbie cywilnej-inspektor weterynaryjny-ogłoszenie nr 170615”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po upływie terminu oraz oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, w przypadku braku takiego powiadomienia należy sądzić, iż oferta została odrzucona ( bez indywidualnego powiadomienia o tym fakcie).

  dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 095 76 31 058