Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierzat
 • w zespole ds.zdrowia i ochrony zwierzat

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelinie
  ul.Brzegowa 63
  57-100 Strzelin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Strzelin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działań w ogniskach chorob zakaźnych zwierząt
 • planowanie i kontrola badań monitoringowych zwierząt
 • kontrola podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • kontrola siedzib stad w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
 • kontrola obrotu zwierzętami
 • aktualizacja i wdrazanie weterynaryjnych planów gotowości
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • prowadzenie sprawozdawczości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w biurze i w terenie,praca ze zwierzetami,wyjazdy służbowe,samodzielne prowadzenie samochodu służbowego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy wyposażone kompletnie mieszczące sie na półpietrze -nie przystosowane dla niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu
  • prawo jazdy kat B
  • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

 • znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierzat
 • znajomość aktów prawnych krajowych i UE z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wzajemnej zgodności

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Brzegowa 63
  57-100 Strzelin

Inne informacje: