Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świeciu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Świeciu
  ul. Wojska Polskiego 195a
  86-100 Świecie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świecie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór weterynaryjny nad bezpieczeństwemżywności pochodzenia zwierzęcego
 • obsługa systemów informatycznych z zakresu nadzoru
 • prowadzenie dokumentacji związanej z w/w nadzorem
 • prowadzenie sprawozdawczości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w urzędzie i poza siedzibą urzędu – na terenie powiatu świeckiego. Wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie – samochód służbowy. Kontakt ze zwierzętami. Praca w siedzibie inspektoratu przy komputerze. Parking przy budynku. Brak wind.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze RP.
  • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
  • Znajomość kpa.
  • Umiejętność obsługi komputera.
  • Prawo jazdy kategorii B.

wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia dokumentu lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wojska Polskiego 195a
  86-100 Świecie

Inne informacje:


  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko, zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 52 33 11 424