Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w zespole ds. pasz i utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Korczaka 1, 12-100 Szczytno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczytno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się produkcją, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu pasz,
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem, transportem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • organizowanie i nadzór nad pobieraniem do badań prób w kierunku pasażowalnych gąbczastych encefalopatii – TSE,
 • wykonywanie czynności w zakresie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach,
 • analiza dokumentacji i prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach dopuszczenia do działalności, aktualizacji bądź wyrejestrowania podmiotów w zakresie produkcji, przechowywania, wprowadzania do obrotu pasz oraz zbierania, przetwarzania, transportu, spalania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
 • przygotowywanie planów i harmonogramów kontroli przeprowadzanych w zakresie sprawowanego nadzoru,
 • wdrażanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów postanowień i decyzji pierwszej instancji w zakresie sprawowanego nadzoru, sporządzanie dokumentacji z wykonywanych zadań, prowadzenie rejestrów w zakresie objętym nadzorem.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu szczycieńskiego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym, przy wjeździe do budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi do pomieszczeń biurowych standardowe, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • Narzędzia i materiały pracy- samochód służbowy, sprzęt biurowy – komputer, telefon, drukarka.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego,
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie pasz, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ubocznych produktów zwierzęcych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub innego spośród języków obowiązujących w UE w stopniu min. podstawowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Korczaka 1
  12-100 Szczytno

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne, i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 896242176