Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw pasz i utylizacji
 • w Zespole do spraw Pasz i Utylizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Krucza 6
  22-600 Tomaszów Lubelski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tomaszów Lubelski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli związanych z bezpieczeństwem pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów w części dotyczącej pasz i utylizacji,
 • prowadzenie dokumentacji z wykonanych zadań oraz sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i utylizacji,
 • wystawianie świadectw zdrowia przy wywozie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca terenowo – biurowa,
  – kontakt z materiałem zakaźnym,
  – krajowe wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
  – bariery architektoniczne – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość przepisów weterynaryjnych.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
 • kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Krucza 6
  22-600 Tomaszów Lubelski

Inne informacje:

  – Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę złożenia dokumentów w siedzibie Urzędu lub datę stempla pocztowego.Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  – Kandydatka/kandydat zakwalifikowani do etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 664 22 01.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.