Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wąbrzeźnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Wolnosci 44
  87-200 Wąbrzeźno

Miejsce wykonywania pracy:

 • WąbrzeźnoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 Nr 112, poz.744 z póź.zm)

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w urzędzie i poza siedzibą urzędu- na terenie powiatu wąbrzeskiego,
  Wyjazdy służbowe


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie- samochód służbowy.
  Kontakt ze zwierzęta.
  Praca w siedzibie Inspektoratu przy komputerze.
  Szkolenia.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza;
  • znajomość przepisów weterynaryjnych;
  • znajomość procedur wynikających z KPA;
  • umiejetność obsługi komputera;
  • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej(dotyczy mężczyzn);
  • prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • łatwość przyswajania wiedzy z zakresu polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul.Wolności 44
  87-200 WąbrzeźnoInne informacje:

  Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie (pok.106). Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą brane pod uwagę. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (056) 688-0095