Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  64-200 Wolsztyn, ul. Drzymały 14
Miejsce wykonywania pracy:

 • Wolsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad przestrzeganiem aktualnych przepisów o ochronie zwierząt
 • Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt w powiecie
 • Sporządzanie sprawozdań
 • Współpraca z powiatami ościennymi i PPIS
 • Kontrola podmiotów zajmującymi się przewozem i pośrednictwem w sprzedaży zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze, praca w terenie ( kontrole
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze  Inne
  brak szkodliwych warunków

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • ksero dowodu osobistego
 • kopie świadectw pracy
 • kopię prawa wykonywania zawodu
 • kopię prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Drzymały 14/-
  64-200 Wolsztyn

Inne informacje:


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 068 384 3401