Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  64-200 Wolsztyn, ul. Drzymały 14
Miejsce wykonywania pracy:

 • Wolsztyn

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Drzymały 14,
  64-200 Wolsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych oraz składowaniem mięsa i jego przetworów, w tym także mleka i jego przetworów
 • kontrola przestrzegania warunków weterynaryjnych i sanitarnych przetwórstwa i produkcji mięsa, mleka jaj, ryb itp.
 • prowadzenie badań monitoringowych w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych oraz artykułach spożywczych pochodzenie zwierzęcego
 • kontrole nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez PLW do wykonywania zadań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


 • Praca w Inspektoracie oraz poza jego siedzibą (kontrole)


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze  Inne
  Brak szkodliwych warunków pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i ukończonych kursów
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia prawa jazdy
 • kopia prawa wykonywania zawodu

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Drzymały 14/-
  64-200 Wolsztyn

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 068 384 34 01