Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
  ul. Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem badań monitoringowych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, prowadzenie dochodzenia epizootycznego oraz podejmowanie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej w celu wykluczenia lub wykrycia i zwalczania choroby zakaźnej zwierząt podlegającej zwalczaniu z urzędu.
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad produkcją, konserwacją, obróbką, przechowywaniem i wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego, punktami kopulacyjnymi, wylęgiem drobiu w celu zapewnienia bezpieczeństwa materiału biologicznego.
 • Wykonywanie czynności związanych z kontrolą nad zwierzętami przeznaczonymi do handlu oraz wymaganiami dotyczącymi punktów skupu i miejsc gromadzenia zwierząt oraz zakładów, wystawianie świadectw zdrowia zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym, jak i krajami trzecimi.
 • Pobieranie prób w celu diagnostycznych przewidzianych urzędowo badań w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z zakresu higieny materiału biologicznego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych pierwszej instancji, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i higieny materiału biologicznego w celu przedstawienia do zatwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorem i kontrolą oraz rejestrem podmiotów prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt, obrót zwierzętami, miejsc kwarantanny, miejsc odpoczynku i przeładunku zwierząt, miejsc gromadzenia zwierząt, podmiotów zajmujących się chowem lub hodowlą zwierząt akwakultury, utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań w celu przedłożenia jednostce nadrzędnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
  – wykonywanie zadań pod presją czasu;
  – praca w terenie – obszar powiatu ząbkowickiego;
  – możliwe nietypowe godziny pracy (wysyłki zwierząt, zwalczanie chorób, interwencje);
  – krajowe wyjazdy służbowe;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych urządzeniach biurowych;
  – praca w terenie – kontakt ze zwierzętami i materiałem potencjalnie zakaźnym;
  – lokalizacja stanowiska pracy na pierwszym piętrze;
  – brak windy i podjazdu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • czynne prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, higieny materiału biologicznego, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:

  Dane kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku na boru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74/8157-635
  Osoba do kontaktu: Joanna Sieczkowska