Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul.Poluszyńskiego 1
  59-900 Zgorzelec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zgorzelec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli związanej z bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji
 • prowadzenie kontroli związanych z spełnieniem wymagań weterynaryjnych przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na rynek krajowy
 • prowadzenie kontroli związanych z warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w tym opracowanie, wdrożenie i realizacja systemu HACCP
 • prowadzenie kontroli związanych ze sposobem znakowania i pakowania produktów pochodzenia zwierzęcego
 • dokonywania analizy ryzyka i oceny bezpieczeństwa produkcji i obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • pobieranie urzędowych próbek

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w terenie;
  – wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze
  – prowadzenie pojazdów służbowych
  -kontakt ze zwierzęciem

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. lek.wet.)
  • znajomość przepisów z z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej i Służby Cywilnej
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • zaświadczenie o odbytym stażu w zakresie badania zwierząt rzeźnych
 • kurs badania mięsa w kierunku wlośni

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • prawo wykonywania zawodu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Poluszyńskiego 1
  59-900 Zgorzelec


Inne informacje: