Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Żurominie
  ul. Olszewska 7
  09-300 Żuromin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żuromin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola gospodarstw produkujących mleko,
 • kontrola zakładów produkujących żywność,
 • monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie produkcji i przechowywania środków spożywczych,
 • kontrola punktów skupu dziczyzny,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań oraz nadzór nad prawidłowością sporządzania sprawozdań z wyników badań zwierząt rzeźnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca poza siedzibą urzędu,
  wyjazdy służbowe


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,
  praca ze zwierzętami,
  bariery architektoniczne – biuro na I pietrze, brak windy, brak podjazdów, niedostosowane toalety dla niepełnosprawnych


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub wyższe magisterskie – technologia żywności z zakresu przetwórstwa żywności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu ( w przypadku lekarzy weterynarii)
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość przepisów weterynaryjnych

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe weterynaryjne lub w zakresie technologii żywności,
 • przeszkolenie w zakresie HACCP, GMP, GHP oraz audytowania i pobierania prób żywności,
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • udokumentowany 3 – miesięczny staż w zakładach przetwórstwa żywności,
 • samodzielność w realizacji zadań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Olszewska 7
  09-300 ŻurominInne informacje: