Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
  ul. Olszewska 7
  09-300 Żuromin


Miejsce wykonywania pracy:

 • ŻurominZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrola wymagań weterynaryjnych dla handlu i obrotu zwierzętami
 • pobieranie prób do badań
 • kontrola dobrostanu zwierząt
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji
 • sporządzanie sprawozdań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem, możliwość zarażenia się chorobami odzwierzęcymi.
  Bariery architektoniczne.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość przepisów weterynaryjnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa wykonywania zawodu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Olszewska 7
  09-300 Żuromin
  23 6573947Inne informacje: