Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ds. nadzoru farmaceutycznego
 • w Zespole ds. nadzoru farmaceutycznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Powstańców Wielkopolskich 10
  85-090 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych
 • nadzór nad wytwarzaniem i obrotem paszami leczniczymi i produktami pośrednimi

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 we wtorki od 8:00 do 16:00, częste wyjazdy służbowe. Praca przy obsłudze urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe. Praca w zespole.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba WIW mieści się w budynku 3-piętrowym z windą, możliwość wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku, pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały: komputer i sprzęt biurowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Powstańców Wielkopolskich 10
  85-090 Bydgoszcz

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres, nr telefonu lub e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie jego przeprowadzenia. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem na w/w stanowisko zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 523392104 lub 523392144