Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie działalności PLW w zakresie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami produkującymi produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sporządzanie wymaganych raportów i sprawozdań, analiz (bieżących, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, rocznych) dla Głównego Lekarza Weterynarii, Urzędu Wojewódzkiego i jeżeli to konieczne dla innych instytucji. z zakresu spraw realizowanych przez Zespół ds. bezpieczeństwa żywności,
 • prowadzenie i analizowanie dokumentacji wraz z weryfikacją spełnienia wymogów przy dopuszczaniu zakładów przez PLW do wywozu na kraje trzecie,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w imieniu organu II instancji, przygotowywanie projektów decyzji w II instancji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • Praca w budynku piętrowym – na I piętrze.
  • Praca poza siedzibą urzędu, krajowe podróże służbowe, stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • Narzędzia i materiały pracy – komputer.
  • Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii,
  • znajomość przepisów UE i krajowych w zakresie bezpieczeństwa żywności (ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawy o bezpieczeństwie żywności, pakietu higienicznego tj. rozporządzenia (WE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 ze zm.),
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres, umiejętności analityczne,
  • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Kpa,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Dodatkowe informacje:775417214 lub 775417209.