Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Grunwaldzka 250
  60-166 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie w imieniu WWLW kontroli działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność dotyczącą produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • koordynacja zadań w PIW-ach w zakresie spraw prowadzonych w kilku powiatach,
 • analiza, weryfikacja i przetwarzanie danych uzyskanych z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w ramach ich sprawozdawczości,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych II instancji,
 • przygotowywanie pism w celu załatwienia spraw prowadzonych przez dział,
 • uczestnictwo w dochodzeniach wyjaśniających dotyczących skarg składanych na działalność Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu i realizowaniu szkoleń dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii z terenu woj. wielkopolskiego,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00;
  – praca w siedzibie urzędu oraz w terenie (teren woj. wielkopolskiego);
  – praca w zespole;
  – wyjazdy służbowe w celu podnoszenia kompetencji;
  – brak wysiłku fizycznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – obsługa urządzeń biurowych;
  – poruszanie się po budynku (winda przed wejściem do siedziby urzędu jak i w siedzibie urzędu);
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne powiązane z powiązane z zakresem spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego,
  • dobra znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point) oraz programów pocztowych oraz bazy SPIWET,

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń
 • kopia wykonywania prawa zawodu lekarza weterynarii w przypadku aplikacji złożonych przez osoby z wykształceniem wyższym weterynaryjnym

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Grunwaldzka 250
  60-166 Poznań
  pok. 131, I piętro

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 661-90-08 lub (61) 661-90-65
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.