Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zażaleń, skarg i wniosków związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z zakresu wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych ,sprawdzających i doraźnych w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej,
 • prowadzenie kontroli doraźnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także innych jednostek organizacyjnych utworzonych zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac,
 • prowadzenie kontrolnej dokumentacji stanowiącej powiatowy i wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny,
 • prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących refundacji przez Skarb Państwa kosztów związanych z podziałem nieruchomości, czynnościami związanymi z rozgraniczaniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu,
  – praca w terenie,
  – wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;
  -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
  -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
  -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
  • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość systemów informacji o terenie oraz standardów wymiany danych ewidencyjnych i geodezyjnych (GML, SWING, SWDE),
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: pomiarów sytuacyjno- wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe/ staż pracy.

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Plac Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  lub składać w pok. 0200 z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej GK/NGK/01/04/2015”.

Inne informacje:

  Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. W ofercie należy podać dane kontaktowe– adres do korespondencji, adres e-mail,
  nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego). Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone
  po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.